Laboratorium

Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem.”

Laboratoria Katedry Inżynierii Sanitarnej zlokalizowane są w nowoczesnym budynku Centrum Dydaktyczno-Badawczego Nanotechnologii (CDBN) mieszczącego się przy Alei Piastów 45. Na drugim piętrze budynku w kompleksie pomieszczeń o numerach od 2/36 do 2/48 znajdują się laboratoria wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi i pokoje pracowników Zakładu Technologii Wody, Ścieków i Odpadów.

W laboratoriach prowadzone są badania, zajęcia dydaktyczne oraz wykonywane oznaczenia związane z głównie z:

 • jakością wód i ścieków,
 • technologią oczyszczania wód i ścieków,
 • utylizacją odpadów,
 • przeróbką osadów ściekowych z określeniem możliwości ich rolniczego i przyrodniczego wykorzystania,
 • odzyskiem fosforu z żużli i popiołów ze spalania osadów komunalnych,
 • chemią wody i ścieków,
 • chemią budowlaną,
 • zastosowaniem zaawansowanych metod utleniania (fotoliza, ozonowanie, fotokataliza) w oczyszczaniu wody i ścieków, otrzymywaniem modyfikowanych materiałów budowlanych i ich zastosowaniem w oczyszczaniu powietrza.

Tematyka zajęć laboratoryjnych, prowadzonych dla studentów Wydziału Budownictwa i Architektury na kierunkach Budownictwo, Budownictwo-inżynier europejski oraz Inżynieria Środowiska, obejmuje zagadnienia dotyczące chemii, chemii środowiska i chemii budowlanej, technologii wody i ścieków, ekologii i biologii oraz gospodarki odpadami oraz gospodarki wodno-ściekowej w zakładach przemysłowych. Zajęcia prowadzone są na trzech stopniach studiów (inżynierskich, magisterskich i doktoranckich) w systemie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (S i N). W trakcie prowadzonych zajęć laboratoryjnych studenci mają możliwość zapoznania się ze stosowanymi metodami oznaczeń oraz wykonują ćwiczenia pozwalające na praktyczne zapoznanie się z zagadnieniami dotyczącymi, między innymi:

 • analizy kationów i anionów,
 • zasad i technik oznaczeń spektrofotometrycznych,
 • fizykochemicznych oznaczeń podstawowych wskaźników jakości wody,
 • analizy miareczkowej,
 • roztworów buforowych,
 • podstawowych technik mikroskopowania,
 • identyfikacji drobnoustrojów, glonów, grzybów i pierwotniaków,
 • podłóż i pożywek bakteriologicznych, posiewów i metod barwienia drobnoustrojów,
 • fermentacji alkoholowej,
 • składu mikrobiologicznego osadu czynnego,
 • jakości wapna budowlanego,
 • agresywności wody gruntowej w stosunku do betonu,
 • korozji betonu,
 • jakości wody zarobowej do betonu,
 • zawartości żelaza i manganu w wodach,
 • wskaźnikowych oznaczeń zanieczyszczeń organicznych wód i ścieków (ChZT, BZT, OWO),
 • korozyjności wody,
 • technik chromatograficznych,
 • ozonowania wody,
 • adsorpcji zanieczyszczeń na węglu aktywnym,
 • koagulacji i flokulacji zanieczyszczeń,
 • zdolności napowietrzania wody,
 • usuwania azotu amonowego z wód i ścieków (chemiczne strącanie, wydmuchiwanie, chlorowanie do punktu przełamania),
 • składu odpadów komunalnych i kompostów.

W laboratoriach wykonujemy także rutynowe analizy oparte głównie o referencyjne metodyki oznaczeń podawane w regulacjach prawnych dotyczących jakości wód i ścieków, oznaczenia z wykorzystaniem uniwersalnych standardowych fotometrów jak i analizy niestandardowe opracowywane na potrzeby prowadzonych badań i realizowanych prac:

  • Oznaczanie azotu Kjeldahla metodą po mineralizacji z selenem (PN-EN 25663);
  • Oznaczanie azotu amonowego metodą destylacyjną z miareczkowaniem (PN-ISO 5664);
  • Oznaczanie siarczanów (VI) metodą grawimetryczną z chlorkiem baru (PN-ISO 9280);
  • Oznaczanie fosforu metodą spektrometryczną z molibdenianem amonu (EN ISO 6878);
  • Oznaczanie zawiesin metodą z zastosowaniem filtracji przez sączki z włókna szklanego (PN-EN 872);
  • Oznaczanie surfaktantów niejonowych z zastosowaniem odczynnika Dragendorffa (PN-ISO 7875-2);
  • Oznaczanie surfaktantów anionowych przez pomiar indeksu błękitu metylenowego MBAS (PN-EN 903);

 • Oznaczanie indeksu nadmanganianowego (PN-EN ISO 8467);
 • Oznaczanie chlorków metodą miareczkowania azotanem srebra w obecności chromianu jako wskaźnika (Metoda Mohra PN-ISO 9297);
 • Oznaczanie tlenu rozpuszczonego metodą jodometryczną (PN-EN 25813);
 • Oznaczanie chemicznego zapotrzebowania tlenu (PN-ISO 6060);
 • Oznaczanie ChZT metodą zminiaturyzowaną z zastosowaniem szczelnych probówek (ISO 15705);
 • Oznaczanie BZT metodą manometryczną;
 • Oznaczanie zawartości żelaza i manganu;
 • Oznaczanie twardości ogólnej i wapniowej;
 • Oznaczanie zasadowości i kwasowości wody;
 • Oznaczenia ogólnego węgla organicznego i nieorganicznego (TC, IC, TOC, POC, NPOC);
 • Oznaczanie mętności;
 • Oznaczanie wartości pH w osadach ściekowych (PN-EN 12176:2004);
 • Oznaczanie suchej pozostałości i zawartości wody w osadach ściekowych (PN-EN 12880:2004);
 • Oznaczanie strat przy prażeniu suchej masy w osadach ściekowych (PN-EN 12879:2004);
 • Oznaczanie azotu metodą Kjeldahla w osadach ściekowych, uzdatnionych bioodpadach oraz glebie (PN-EN 16169:2012)
 • Wstępne przygotowywanie próbek do oznaczania amoniaku ekstrahowalnego roztworem chlorku potasu 2 mol/l w osadach ściekowych (PN-EN 14671:2007);
 • Oznaczanie fosforu ogólnego w osadach ściekowych (PN-EN 14672:2006);
 • Unieszkodliwianie odpadów miejskich. Kompost z odpadów miejskich (BN-89/9103-09);
 • Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości (PN-EN 1097-6:2013-11).

Laboratoria wyposażone są w dygestoria, centralne instalacje próżni, sprężonego powietrza i wody dejonizowanej. Oprócz podstawowego wyposażenia w laboratoriach wykorzystywane są także, między innymi:

    • Fotometry SQ300, MPM 3000, Nova 60 (z termoreaktorami) wraz z zestawami odczynników do oznaczeń, między innymi: amoniaku, fosforu, fosforanów, azotu ogólnego, azotanów, azotynów, żelaza, manganu, miedzi, siarczanów, wapnia, glinu, chloru, srebra, cynku, ołowiu, kadmu, ozonu);
    • Spektrofotometry UV-VIS;
    • pH-metry i konduktometry
    • suszarki i cieplarki
    • nefelometr Hanna instruments HI 88713
    • titrator SI Analitycs Titroline Alpha plus TA20 plus
    • autoklaw mikrofalowy Microjet
    • mineralizatory WSL typ M9

   • myjka ultradźwiękowa Emmi-H30
   • piec komorowy FCF 22H
   • wagi analityczne i techniczne
   • wytrząsarki laboratoryjne SK-0330-PRO i Elpin+ type 357
   • wagosuszarki MAC 210, MAC 50
   • flokulator 6-stanowiskowy Stuart SW6
   • generator wody ultraczystej Simplicity UV
   • analizator węgla organicznego Analityc Jena Multi N/C 2100S
   • analizatory stężenia ozonu w powietrzu i wodzie
   • ozonatory
   • sterylizator przepływowy UV
   • szafy termostatyczne ST3
   • zestawy do oznaczeń BZT Lovibond OxiDirect
   • zestaw do oznaczania ChZT Lovibond MD100 + RD 125
   • wirówki MPV-251, MPV-260

  • łaźnie wodne
  • mikroskopy optyczne
  • wyparka rotacyjna Buchi Rotavapor R-3
  • aparat Vicata MMC-0051/E

 

Do badań wykorzystywane są wykonane, według opracowanych projektów, stanowiska badawcze, z których główne to wielkolaboratoryjna instalacja do pilotowych badań oczyszczania ścieków oraz stanowisko do badań zaawansowanych metod utleniania w oczyszczaniu wody i ścieków.

Brak możliwości komentowania.