Dydaktyka w KIS

katedra-osoby

Pracownicy Katedry prowadzą zajęcia dydaktyczne głównie dla studentów kierunków Budownictwo i Inżynieria Środowiska. Ich tematyka obejmuje:

 • projektowanie sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej,
 • specyfikacje i standardy projektowe w wodociągach i kanalizacji,
 • obliczenia i wymiarowanie układów sieci,
 • wykonawstwo i eksploatację elementów systemów wodociągowo-kanalizacyjnych – wodociągów i kanalizacji, stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków,
 • instalacje wewnętrzne wodno – kanalizacyjne, ciepłej wody użytkowej i gazu,
 • systemy drenażowe: melioracji rolnych, melioracji miejskich i melioracji przemysłowych,
 • zieloną infrastrukturę i zrównoważoną gospodarkę wodami powierzchniowymi opadowymi,
 • ujęcia wód powierzchniowych i głębinowych wraz technologiami z urządzeniami do ich uzdatniania,
 • technologie proekologiczne
 • gospodarkę wodno – ściekową w przemyśle,
 • gospodarkę odpadami i osadami ściekowymi,
 • technologie i urządzenia do oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych,
 • technologię wody,
 • metody komputerowe w wodociągach i kanalizacji,
 • prawa w inżynierii środowiska,
 • chemię wody i ścieków,
 • chemię budowlaną,
 • ekologię, biologię i chemię w inżynierii środowiska.

Brak możliwości komentowania.